0770-339925 info@angamato.se
Välj en sida

Skatterevision

Skatterevision

SkatterevisionHar du drabbats av en skatterevision?

Många företag drabbas av en skatterevision under året. Skatteverket väljer olika branscher, vid olika tidpunkter för skatterevision. De senaste åren har städbranschen, byggbolag, åkerier, taxiföretag och restauranger varit av intresse från Skatteverkets sida. Orsaken till riktad skatterevision mot just dessa branscher, är att Skatteverket har upptäckt att dessa branscher ofta har brister i sin redovisning.

 

Vad behöver man tänka på vid en skatterevision?

Det första man som företagare ska tänka på är att ta det lugnt. Har man kontroll på sin redovisning och inte undanhållit några pengar för beskattning, har man inget att frukta. Tänk på att bemöta Skatteverkets representanter  på ett trevligt och korrekt sätt. Man ska absolut inte se dem som fiender. Alla tjänar på ett bra samarbete. Har man anlitat  en redovisningskonsult, ska man självklart berätta för den att man blivit föremål för en skatterevision.

 

Vad har gjort att just mitt företag har drabbats av en skatterevision?

Att just ditt företag har blivit utvalt för granskning kan ha skilda orsaker. Kanske ingår du i en satsning på kontroll av en speciell bransch som Skatteverket valt. Det kan vara så att de upptäckt något som dragit till sig  deras intresse för ditt företag i samband med en skatterevision i ett annat företag. Man kan ha gjort kontroller av ditt företags inkomstdeklaration som väckt ett intresse. Alla branscher har olika nyckeltal som bör stämma med företagets redovisning. Skatteverket kan också vara ute efter att få ett underlag gentemot ett annat företag som du har en relation till. Om man frågar Skatteverket  får man sällan veta anledningen till en skatterevision.

 

Skatteverkets personal har tystnadsplikt.

Man ska vara medveten om att de som handlägger en skatterevision hos Skatteverket har tystnadsplikt. De får med andra ord inte prata med någon annan om de saker som de får ta del av vid en skatterevision.

 

Skatteverket har rätt att ta del av alla handlingar vid skatterevision.

De personer som utför skatterevisionen från Skatteverket har rätt att ta del av alla papper som företaget har som underlag till sin redovisning. Det betyder att de även kan behöva granska de avtal som ligger bakom en ekonomisk transaktion. Här kan nämnas anställningsavtal, hyresavtal, royalty avtal, leveransavtal m.m. Detta för att få en så klar bild som möjligt av ditt företags verksamhet och ekonomiska transaktioner.

 

Skatterevisionen kan också vara bra för ditt företag.

Skatteverket har även en skyldighet att kontrollera att du inte betalat för mycket skatt eller avgifter. Du kanske har haft en ungdom anställd, som du erlagt full arbetsgivaravgift för. Då skall Skatteverkets handläggare se till att även din rätt tas tillvara.

 

Hur går en skatterevision normalt till?

Skatteverket beslutar sig för att genomföra en skatterevision för ditt företag. De skickar ut ett meddelande till dig. Av meddelandet framgår vilka personer hos Skatteverket som ska handlägga skatterevisionen. För mindre företag brukar det var två handläggare som har utsetts. Men det kan ibland vara fler personer. Det är lämpligt att som företagare försöka upprätta en kontakt, för att boka in en tid då man träffar handläggarna. Gör man inte det, brukar Skatteverkets handläggare ringa efter några dagar för att boka in ett sammanträffande. Vi tycker att man även ska informera sin redovisningskonsult.

Skatteverket personal kommer på besök.

På överenskommen tid brukar man  få ett besök från de personer som skall handlägga  skatterevisionen på företaget. Oftast brukar det ske i företagets lokaler, hos redovisningskonsulten eller på någon annan plats som handläggarna av skatterevisionen anser lämplig.  Vid första besöket berättar Skatteverkets handläggare lite mer om vad som är syftet med revisonen. Man bestämmer också var själva revisionen ska genomföras och det material som man önskar få tillgång till. Vårt råd är att vara tillmötesgående med att ge tillgång till alla handlingar m.m. som efterfrågas. Ofta tar handläggarna med sig dessa handlingar och övrigt material som begärts in, för att bearbeta detta i Skatteverkets egna lokaler. Men ibland tycker man det är mer praktiskt att få göra sitt arbete i företagets egna lokaler.

Skatterevisionen utmynnar i ett övervägande om beslut.

När handläggarna är färdiga med själva skatterevisionen, upprättas ett s.k. övervägande om ev. omprövningar som Skatteverket vill göra. Man får några veckor på sig att ta ställning till de ändringar som Skatteverket vill göra och vad som ligger till grund för deras inställning. Att det nästan alltid framkommer saker som de vill ändra på i företagsredovisningen är något som man ska betrakta som helt normalt. Är det något som man inte förstår av det som skrivits i övervägandet till beslut, så bör man enligt vår uppfattning konsultera en skattejurist. Detta för att ta vara på företagets intressen och det är viktigt att man på ett professionellt sätt bemöter Skatteverkets förslag på beslut så snabbt som möjligt i en process.

Själv kan man ha många åsikter om både det ena och andra. Men i dessa ärenden så gäller det att framföra sina åsikter om varför man hanterat saker si eller så, på ett korrekt sätt. Ofta har Skatteverkets handläggare en korrekt bedömning, men ibland  kan de ha missuppfattat dig eller ditt sätt att redovisa på. Kan ta ett färskt exempel. En av Skatteverkets handläggare hade frågat om det fanns något lager vid en skatterevision. Ägaren svarade nej efter-som alla varor fanns i befintlig affärslokal. Det innebar att Skatteverkets handläggare bedömde värdet på företagets försäljningsvaror till noll. Vilket innebar en upptaxering på företagets resultat med flera hundratusen kronor. Nu ringde han oss och så hjälpte vi till med att reda ut det hela tillsammans med ägaren. Vårt råd är att ta kontakt med någon som kan hjälpa dig så snart som möjligt. Då undviks många problem.

Efter förklaringstiden så tar skatteverket beslut.

När svarstiden på ev. övervägande om förändringar gått ut, tar Skatteverket beslut om de ändringar som de anser vara korrekta. Har man inkommit med yttrande över tidigare övervägande bedömer Skatteverket om dina åsikter är korrekta eller inte. Efter  att Skatteverket tagit beslut om ev. ändringar  har man normalt 30 dagar att betala in pengarna på sitt skattekonto.

Om du inte är nöjd med skatteverkets beslut kan man överklaga

Om man inte är nöjd med Skatteverkets beslut  ska man överklaga Skatteverkets beslut till Förvaltningsrätten. Samtidigt begär man anstånd med betalning av påförda skatter och andra avgifter tills Förvaltningsrätten fattat sitt beslut. Man har normalt sett fem år att överklaga ett beslut som Skatteverket tagit. Tiden räknas från den sista dagen i det räkenskapsår som ändringen avser. Exempel: Skatteverket har beslutat om förändring om inkomstskatt för räkenskapsåret 2013. Bokslutsdag är 2013-12-31. Det innebär att man har till 2018-12-31 att överklaga ett beslut som Skatteverket har gjort.

Ett gott råd innan du överklagar är att anlita en sakkunnig på skatter och att föra talan i domstol. Ta gärna kontakt med oss. Det första samtalet är kostnadsfritt för dig.

Handläggningstiden hos Förvaltningsrätten kan vara rätt lång, ofta flera månader.

Känns det fortfarande lite läskigt? Ta kontakt med oss på Angamato Ekonomikonsult.

Skatterevison, Kontakt Angamato Ekonomikonsult