0770-339925 info@angamato.se
Välj en sida

Förstår du din Resultaträkning, Tomas Tobiasson, Angamato Ekonomikonsult AB

Förstår du din Resultaträkning, Tomas Tobiasson, Angamato Ekonomikonsult AB

Förstår du din Resultaträkning?

Vår erfarenhet är att många småföretagare inte förstår vad en resultaträkning säger.

Vi träffar många företagare och andra personer som säger att de förstår och kan tolka sin resultaträkning korrekt. Men handen på hjärtat, förstår du din Resultaträkning? Tyvärr så är det många som inte vågar eller vill erkänna att de inte förstår vad de där konstiga siffrorna säger om  företaget. Så känn dig inte ensam, om du är en av dom som ännu inte förstår den här rapporten.

Vi börjar med grunderna i en resultaträkning först.

Låt oss börja med att förklara vad en resultatrapport innehåller och de olika benämningar som vi siffernissar använder oss av. Detta för att man bättre ska förstå vad vi försöker att lära ut.

En resultaträkning är inte svår att förstå egentligen. Men om man inte fått den förklarad någon gång så kan den te sig lite konstig. Efter att ha läst den här sidan så är det vår förhoppning att din förståelse för din resultatrapport ska ha ökat betydligt.

En resultaträknings uppbyggnad.

En resultaträkning består av intäkter och kostnader. Förstår du din Resultaträkning, Tomas Tobiasson, Angamato Ekonomikonsult AB

Man kan likna en resultaträkning vid en uppställning över ett företags intäkter och kostnader. Men först måste vi ta några rader till att förklara vad som menas med en intäkt och vad en kostnad är för något. Du kanske tycker det här är för enkelt men det tar bara någon minut.

Vad är en Intäkt och när uppkommer den?

Med intäkt så menar man den ersättning som ett företag får för levererade produkter eller tjänster. Även om företaget inte fått in några pengar på sitt bankkonto eller i sin kassa så uppkommer en intäkt redan när man levererar sin produkt eller tjänst till sin kund.

I vår standardiserade redovisning som används i de flesta länder så bokförs våra intäkter i kredit och tas upp som en minuspost i vår resultaträkning. Vanligen bokförs dessa på ett konto som börjar på 3, alltså normalt 3000-3999.

Sedan finns det som alltid några undantag. Dessa undantag hamnar oftast bland konton som börjar på 8, alltså 8000-8999. Exempel på undantag är t.ex. våra ränteintäkter som normalt bokförs på kontona 8300-8399.

Vad är en kostnad och när uppstår den?

En kostnad är den ersättning som ett företag har betalt för olika produkter eller tjänster för att kunna producera en produkt. Det kan vara råvaror, anställda, hyror, transporter o.s.v.  Men det kan också handla om styrelsearvode, reklam, telefonkostnader och mycket annat som inte har ett direkt samband med själva framtagningen av en produkt eller tjänst.

Våra kostnader delas sedan upp i olika grupperingar.

 • Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster bokförs bland konton som börjar på 4.
 • Övriga externa rörelsekostnader bokförs bland konton som börjar på 5 eller 6.
 • Utgifter för personal och avskrivningar m.m. bokförs bland konton som börjar på 7.
 • Finansiella och andra intäkter och kostnader bokförs bland konton som börjar på 8.

Presentation av en resultaträknings uppbyggnad.

När man sammanställer en resultaträkning  börjar man med de intäkter(se ovan) som ett företag har fått som ersättning för sina produkter eller tjänster. Som vi tidigare skrev här på sidan så är detta normalt en minuspost i din resultaträkning, även om den egentligen är positiv i företagets verksamhet.

Sedan kommer de olika kostnaderna uppdelade på de olika kostnadsgrupperingarna eller kostnadsslagen som vi beskrev högre upp på sidan.

Man börjar med att presentera kostnadsklass 4. Alltså kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster.

Därefter brukar man delsummera resultaträkningen och får då fram den s.k. bruttovinsten. Mer om den i en separat artikel.

Sedan presenteras alla kostnader i kontoklasserna Övriga externa rörelsekostnader, som bokförts bland konton som börjar på 5 eller 6.

Därefter kommer kostnaderna för personal och avskrivningar m.m., bokförs bland konton som börjar på 7.

Sedan kommer slutligen de kostnader som man kallar för finansiella och andra intäkter och kostnader bokförs bland konton som börjar på 8.

När man sedan summerat alla intäkter och kostnader så får man fram ett resultat, en förlust eller en vinst.

Låter det fortfarande krångligt? Lugn låt oss titta på ett exempel.

Exempel 1 Resultaträkning.

Resultaträkning

Rörelsens Intäkter

Sålda Varor                                                                                             – 1 000 000 kronor

Sålda Tjänster                                                                                        –    450 000 kronor


S:a Intäkter                                                                                            – 1 450 000 kronor

 

Kostnader för varor, material och

vissa köpta tjänster.

Inköp Material                                                                                            400 000 kronor

Lego arbete hos annan underleverantör                                                     50 000 kronor


S:a Varukostnader för varor m.m.                                                         450 000 kronor

 


Bruttovinst                                                                                           -1 000 000 kronor

 

Övriga externa rörelsekostnader

Hyra lokaler                                                                                               45 000 kronor

Energikostnader                                                                                        20 000 kronor

Förbrukningsmateriel                                                                                 5 000 kronor

Bilkostnader                                                                                                16 000 kronor

Drivmedel fordon                                                                                         4 000 kronor

Frakter                                                                                                          5 000 kronor

Reklamkostnader                                                                                       10 000 kronor

Telefoner m.m.                                                                                             5 000 kronor

Bokföringskostnader m.m.                                                                         12 000 kronor

Bankkostnader                                                                                              1 250 kronor


S:a Övriga externa rörelsekostnader                                                123 250 kronor

 

Personalkostnader

Löner                                                                                                            450 000 kronor

Arbetsgivaravgifter                                                                                       141 390 kronor


S:a Personalkostnader                                                                           591 390 kronor

 

Avskrivningar

Avskrivningar                                                                                                 55 610 kronor


S:a avskrivningar                                                                                       55 610 kronor

 

RÖRELSERESULTAT EFTER AVSKRIVNIGNAR                              –  229 750  KRONOR

Finansiella intäkter och kostnader

Ränteintäkter                                                                                                –  15 250 kronor

Räntekostnader                                                                                              124 000 kronor


S:a Finansiella intäkter och kostnader                                                      108 750 kronor


Resultat efter finansiella intäkter

och kostnader                                                                                          –   121 000 kronor

Boksluts dispositioner

Avsättning till periodiseringsfond                                                                  36 300 kronor


S:a Resultat före skatt                                                                              –      84 700 kronor

Skatt

Årets skattekostnad (22%)                                                                                 18 634 kronor


Redovisat resultat eller vinst                                                                     – 66 066 kronor

 

Det här företaget har alltså en omsättning på 1 450 000 kronor brutto vinst på 1 000 000 kronor, man sätter av 36 300 kronor till en periodiseringsfond och en redovisad vinst på 66 066 kronor.

Visst låter det helt bra för det här året. Men hur ser det ut nästa år och om tio år. Vad händer om man skulle få en höjd räntekostnad på 100 000 kronor eller om man skulle få en kundförlust på lika mycket. Det är så lätt att bara lägga sin resultatrapport åt sidan och bara konstatera hur det gått. Men genom att fundera och planera sitt företags expansion, så kan man både utveckla sitt företag samt undvika dyra misstag.

Det är sådana här saker som man ska ha en kunnig redovisningskonsult för att reda ut innan man står inför fullbordat faktum. Ta kontakt med Tomas Tobiasson på Angamato Ekonomikonsult, så hjälper han dig gärna vidare genom att utveckla ditt företag mot ett bättre resultat.

Vi på Angamato Ekonomikonsult hoppas att du fått en liten klarare bild av vad en resultaträkning innehåller och vad man kan utläsa av den. Om inte eller om du vill lära dig mer så ta kontakt med oss på Angamato Ekonomikonsult så hjälper vi dig gärna att förstå mer av just ditt företags siffor.Förs

Följ oss på sociala media. Ekonomikonsult, Bokslut, Skatter, Affärsjuridik,

Klicka på bilderna och bli vidare kopplad till våra sidor.  Redovisning, Angamato Ekonomikonsult, Bokslut, Skatter, Affärsjuridik,

Fb logga Angamato

Facebook

Google +

Linkedin

 

 

 

 

 

Kontakt med oss på Angamato Ekonomikonsult 

Redovisning, Angamato Ekonomikonsult, Bokslut, Skatter, Affärsjuridik,Förstår du din Resultaträkning, Tomas Tobiasson, Angamato Ekonomikonsult AB

Det är lätt att  ta kontakta med Angamato Ekonomikonsult.

Även om det fysiska avståndet kan kännas långt, så är vi aldrig längre bort än en telefon, surfplatta eller en dator.

  Vi är intresserade av att få kontakt med Er.

  Fyll i nedanstående uppgifter så tar vi kontakt med Er.

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Ditt telefonnummer där vi kan nå dig

  Här kan du ange om det är något annat som du vill ha besked på eller om önskad tidpunkt då vi ringer upp

  Förstår du din Resultaträkning, Tomas Tobiasson, Angamato Ekonomikonsult AB, Förstår du din Resultaträkning, Tomas Tobiasson, Angamato Ekonomikonsult AB

  Förstår du din Resultaträkning Förstår du din Resultaträkning, Tomas Tobiasson, Angamato Ekonomikonsult ABFörstår du din Resultaträkning, Tomas Tobiasson, Angamato Ekonomikonsult AB

   

  Tomas Tobiasson