0770-339925 info@angamato.se
Välj en sida

balansräkning, Tomas Tobiasson, Angamato Ekonomikonsult, Förstår du din balansräkning

balansräkning, Tomas Tobiasson, Angamato Ekonomikonsult, Förstår du din balansräkning

 

Det är viktigt att du som företagare förstår ditt företags balansräkning.

Vi träffar många företagare och andra personer som säger att de förstår och kan tolka sin balansräkning korrekt. Men tyvärr så är det många som inte vågar eller vill erkänna att de inte förstår vad de där konstiga siffrorna säger om sitt företag. Så känn dig inte ensam om du är en av dom som ännu inte förstår den här rapporten.

Låt oss börja med att förklara vad en balansräkning innehåller och de olika benämningar som vi siffernissar använder oss av. Detta för att man bättre ska förstå vad vi försöker att lära ut.

En balansräkning är inte svår att förstå egentligen. Men om man inte fått den förklarad någon gång så kan den te sig lite konstigt. Men efter att ha läst den här sidan är det vår förhoppning att din förståelse för din balansräkning skall ha ökat betydligt. balansräkning, Tomas Tobiasson, Angamato Ekonomikonsult, Förstår du din balansräkning

Vad är en balansräkning?

En balansräkning är en sammanställning över företagets olika tillgångar och skulder. Genom att kontinuerligt följa företagets balansräkning skapar man en större förståelse för hur företagets ekonomi fungerar eller inte fungerar som man vill. Det här är något som varje företag bör ägna lite tid åt minst en gång per månad anser vi. Det gäller ju att ha en god kontroll av den verksamhet som man har inom företaget och i god tid korrigera saker som inte fungerar precis som det var tänkt. Med andra ord så ska man använda sin balansräkning som ett beslutsunderlag i företaget ekonomi.

En vanlig reflektion som våra kunder brukar fundera över är bl.a. att vår bokförare säger att vi går med vinst och det är ju alltid trevligt. Men vårt bankkonto är nästan alltid tomt. Vad kan det bero det på? Låt oss vänta med att svara på den frågan tills vi har gått igenom hur en balansräkning är uppbyggd. balansräkning, Tomas Tobiasson, Angamato Ekonomikonsult, Förstår du din balansräkning

Tillgångar

Vad är då tillgångar i ett företag? Ja det är allting som har ett värde i företaget. Det kan vara allting från ett varulager till en maskin. Från pengar till en kundfordring till rena pengar i företagets kassa eller bankkonto. Tomas Tobiasson, Angamato Ekonomikonsult, Förstår du din balansräkning

Tillgångarna delas upp inom olika kategorier. Gemensamt för alla tillgångar är att deras kontonummer alltid börjar på siffran 1.

IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR.

Först har vi det som kallas för IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR. Hit hör bl.a. olika typer av patent, licenser, varumärken, hyresrätter, goodwill och lite annat också. De har alla det gemensamt att de bokförs på konton som börjar på 10 och finns inom kontona 1000-1090 i vår baskontoplan.  Tomas Tobiasson, Angamato Ekonomikonsult,

BYGGNADER OCH MARK.

Nästa kategori av tillgångar i en balansräkning är BYGGNADER OCH MARK. Hit hör förutom rena byggnader även markanläggningar. Dessa tillgångar bokförs normalt på konton som börjar på 11 och finns inom kontona 1100 – 1199. balansräkning, Tomas Tobiasson, Angamato Ekonomikonsult, Förstår du din balansräkning

MASKINER OCH INVENTARIER. balansräkning, Tomas Tobiasson, Angamato Ekonomikonsult, Förstår du din balansräkning

Nästa tillgångskategori är MASKINER OCH INVENTARIER. Här finner du tillgångar som kan vara allt från rena produktionsmaskiner, fordon, datorer till kontorsmöbler. Listan kan göras lång och kan skifta mellan olika verksamheter som bedrivs. Dessa tillgångar bokförs normalt på konton som börjar på 12 och finns inom kontona 1200-1299.

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR.

Nästa kategori kallas för FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR. Här finns olika typer av aktier i såväl koncernföretag som andra. Det kan också vara fråga om olika andra fordringar man kan ha mot andra företag eller privatpersoner. Dessa konton börjar normalt på 13 och finns därför inom kontospannet 1300-1399.

Därefter kommer LAGER OCH PÅGÅENDE ARBETEN. Här redovisas alla typer av lager d.v.s. allt från färdigt varulager av produkter, produkter i arbete, råvaror och ibland även värdepapper som olika företag kan handla med. Dessa konton börjar normalt på 14 och finns inom kontospannet 1400-1499.

KUNDFORDRINGAR

Nästa typ av tillgångar är KUNDFORDRINGAR. Här redovisas förutom alla normala kundfordringar även kontraktsfordringar, växelfordringar m.m. Dessa tillgångar bokförs normalt sett på konton som börjar på 15 och finns inom kontospannet 1500-1599.

KORTFRISTIGA FORDRINGAR.

Därefter  kommer ÖVRIGA KORTFRISTIGA FORDRINGAR. Med kortfristiga fordringar räknas alla fordringar som man kan räkna med att få betalt för inom ett år. Det kan gälla allt från fordringar på anställda, skatter och moms, upparbetade fordringar som ännu inte har fakturerats ut ännu och lite annat.  Dessa tillgångar bokförs normalt sett på ett konto som börjar på 16 och finns inom kontospannet 1600-1699.

FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUNA INTÄKER.

Nästa kategori av tillgångar är FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUNA INTÄKER. Hit räkas bl.a. förutbetalda hyres-/leasing-kostnader, försäkringspremier och lite annat. Hit hör också olika intäkter som upplupna intäkter som t.ex. ränteintäkter, hyresintäkter m.m. Dessa upplupna tillgångar bokförs normalt bland konton som börjar på 17 och finns normalt inom kontospannet 1700-1799.

KORTFRISITIGA PLACERINGAR.

Nästa typ av tillgångar är KORTFRISITIGA PLACERINGAR. Hit räknas andelar i börsnoterade företag, obligationer m.m. Den här typen av tillgång bokförs på konton som börjar med 18 och ryms inom kontospannet 1800-1899.

Kassa och Bank

Sista typen av tillgångar som finns i ett företag är KASSA OCH BANK. Det framgår av benämningen vad som ingår här. Man får dock inte glömma bort att även olika typer av särskilda bankkonton såsom upphovsmannakonto, skogskonto och spärrade bankmedel ryms inom den här kategorin. Den här typen av tillgångar bokförs på konton som börjar med 19 och ryms inom kontospannet 1900-1999.

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Skulder är något som alla företag har oavsett ålder eller verksamhet.  I samband med att man upprättar ett företags bokslut  ska bolagets skulder och tillgångar vara lika stora. Annars är det något som är fel i bokslutet. Det låter lite konstigt men det hela handlar om att företagets eget kapital också räknas som en skuld till företagets ägare. Men mer om det lite senare i den här artikeln.

EGET KAPITAL.

Vi börjar att redovisa EGET KAPITAL. Här redovisas företagets egna kapital som kan vara lite olika beroende på företagsform.

För enskild firma, handelsbolag och kommandit bolag gäller följande

Här redovisas eget kapital, egna uttag av olika slag, inbetalning av skatter, ev. kapitaltillskott och andra egna insättningar till den enskilda firman och till sist årets resultat. För dessa bolagsformer använder man sig normalt av konto som börja på 2010 t.o.m. 2049. Man delar upp varje del av företagets egna kapital på varje delägare. Detta för att underlätta arbetet med inkomstdeklarationen för företaget. Eftersom man där ska redovisa varje enskild delägares andel av företagets egna kapital.

För aktiebolag

För aktiebolag delar man upp eget kapital i två kategorier i redovisningen. Dels det bundna kapitalet som omfattar bl.a. aktiekapital och reservfond, samt fritt eget kapital som omfattar balanserad vinst eller förlust, vinst föregående år samt årets resultat. Här använder man kontona 2080-2099 när man bokför aktiebolagets egna kapital. Det som skiljer mellan bundet eget kapital och fritt eget kapital är att det fria egna kapitalet kan delas ut till aktiebolagets aktieägare.

OBESKATTADE RESERVER.

Här näst kommer de s.k. OBESKATTADE RESERVERNA. Här bokförs de bokslutsdispositioner företaget har gjort för att skjuta upp beskattning på tidigare vinster. Den vanligaste formen av bokslutsdisposition är avsättningar till periodiseringsfond, överavskrivningar och skogskonton. Men det finns även några andra. Dessa avsättningar bokförs normalt på konton som börjar på 21 och omfattar konton 2100-2199.

AVSÄTTNINGAR

Sedan kommer AVSÄTTNINGAR till olika framtida utgifter som är ovissa till belopp och/eller tidpunkt när de ska infrias. Här pratar vi bl.a. om avsättningar till framtida pensionskostnader, garantier, tvistiga skatter, särskild löneskatt på inbetalda pensionsförsäkringar för anställda m.m. Dessa avsättningar bokförs normalt på konton som börjar med 22 och ryms inom kontospannet 2200-2299.

LÅNGFRISTIGA SKULDER.

LÅNGFRISTIGA SKULDER.  Här bokförs företagets samtliga skulder som har en förfallodag senare än ett år. Det kan röra sig om checkkredit, obligationer och företagslån, olika typer av bankfinansiering och skulder till koncernföretag. Denna typ av skuld bokförs på konton som börjar på 23 och ryms inom kontospannet 2300-2399.

KORTFRISTIGA SKULDER.

KORTFRISTIGA SKULDER. Här finner man normalt skulder som har en förfallodag inom ett år. Här finns bl.a. den del av företagets bankskulder som skall amorteras inom denna tid, leverantörsskulder m.m. De kortfristiga skulderna bokförs på ett konto som börjar på 24 och ryms inom kontospannet 2400-2499.

SKATTESKULDER

SKATTESKULDER förutom mervärdesskatt. Här bokförs normalt bl.a. upplupen ännu obetald inkomstskatt, utländsk inkomstskatt och inbetald F-skatt. Skatteskulder bokförs på ett konto som börjar på 25 och ryms inom kontospannet 2500-2599. balansräkning, Tomas Tobiasson, Angamato Ekonomikonsult, Förstår du din balansräkning

MOMS OCH SÄRSKILDA VARUSKATTER

MOMS OCH SÄRSKILDA VARUSKATTER här bokförs både ingående och utgående moms samt olika typer av punktskatter såsom reklamskatt m.m. Moms och särskilda punktskatter bokförs på konto som börjar på 26 och som ryms inom kontospannen 2600-2699. balansräkning, Tomas Tobiasson, Angamato Ekonomikonsult, Förstår du din balansräkning

PERSONALENS SKATT, AVGIFTER OCH LÖNEAVDRAG.

PERSONALENS SKATT, AVGIFTER OCH LÖNEAVDRAG. Här bokför man alla de olika skatter, avgifter och andra typer av löneavdrag som berör personalen. Personalens skatt, avgifter och löneavdrag bokförs på konton som börjar på 27 och ryms inom kontospannet 2700-2799.

ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER.

ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER. Här redovisas bl.a. avräkning för factoring, skulder till anställda genom tantiem, avräkningar för annans räkning, den kortfristiga delen av företagets låneskulder, skulder till koncernföretag, intresseföretag och närstående personer. Övriga kortfristiga skulder redovisas på konton som börjar med 28 och ryms inom kontospannet 2800-2899.

UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER.

UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER. Här redovisar man bl.a. upplupna löner, semesterlöneskuld, pensionskostnader, lagstadgade sociala avgifter på semesterlön m.m., upplupna avtalade försäkringsavgifter för anställd personal, upplupna räntekostnader, förutbetalda hyresintäkter, upplupna avtalskostnader samt övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Sedan brukar man alltid ha med ett s.k. OBSERVATIONSKONTO där man bokför sådant som man ännu inte kunnat lokalisera till rätt kostnads- eller intäktskonto. Vid bokslutstillfället ska detta observationskonto vara nollat. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter bokförs normalt på konton som börjar på 29 och ligger inom kontospannet 2900-2999.

Puh! Nu var alla olika kontoslag som berör ett företags balansrapport genomgångna. Måste erkänna att även jag som varit verksam i den här branschen i över 30 år tyckte det var mycket siffror att hålla ordning på. Det finns säkert olika siffernissar som kan fördjupa sig i de olika kontona i flera dagar. Men det har vi inte för avsikt att göra här.

Visst är det tur att vi kan visa med ett konkret exempel hur en enkel balansräkning kan se ut. En massa teoretiska kunskaper får ju ett värde först när man omsätter de i praktiken.

EXEMPEL PÅ EN ENKEL BALANSRAPPORT.

BALANSRAPPORT            2017-08-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggnings tillgångar

Goodwill                                                                   200 000 kronor

Avskrivning Goodwill                                 –            100 000 kronor

Patent                                                                       200 000 kronor

Hyresrätt                                                                   200 000 kronor

S:a Immateriella anläggnings tillgångar                                          500 000 kronor

 

Maskiner och inventarier

Inventarier                                                                175 000 kronor

Avskrivningar Inventarier                              –         50 000 kronor

 

S:a Anläggningstillgångar                                                                       125 000 kronor

 

Lager och pågående arbete

Råvarulager                                                               50 000 kronor

Färdigvarulager                                                        75 000 kronor

Pågående arbete                                                       50 000 kronor

S:a lager och pågående arbete                                                                 175 000 kronor

 

Kundfordringar

Kundfordringar                                                        250 000 kronor

Kontraktsfordran                                                    125 000 kronor

S:a Kundfordringar                                                                                    375 000 kronor

 

Övriga kortfristiga fordringar

Förskott löner hos personal                                  25 000 kronor

Momsfordran                                                            12 500 kronor

Utlägg för kunder                                                    40 000 kronor

S:a Övriga kortfristiga fordringar                                                            77 500 kronor

 

Kassa bank

Kassa                                                                              5 000 kronor

Checkkonto                                                               175 000 kronor

S:a Kassa Bank                                                                                              180 000 kronor

 

S:a TILLGÅNGAR                                                                                                                        1 432 500 kronor

 

SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital                                                                 150 000 kronor

Reservfond                                                                    15 000 kronor

Balanserat resultat                                                   285 000 kronor

Årets Resultat                                                            200 000 kronor

S:a Eget kapital                                                                                             650 000 kronor

 

Obeskattade reserver

Periodiseringsfond 2014                                      125 000 kronor

Periodiseringsfond 2015                                         25 000 kronor

S:a Obeskattade reserver                                                                           150 000 kronor

 

Långfristiga skulder

Reverslån                                                                  50 000 kronor

S:a Långfristiga skulder                                                                               50 000 kronor

 

Kortfristiga skulder

Leverantörsskuld                                                     72 500 kronor

Kortfristig del av reverslån                                    25 000 kronor

 

S:a Kortfristiga skulder                                                                                 97 500 kronor

 

Skatte skulder

Skatteskuld för 2015                                                75 000 kronor

Skatteskuld för 2016                                                25 000 kronor

S:a Skatteskulder                                                                                         100 000 kronor

 

Momsskulder och särskilda varuskatter

Momsavräkningskonto                                           75 000 kronor

Reklamskatt                                                             25 000 kronor

S:a Momsskulder och särskilda varuskatter                                   100 000 kronor

 

Personalens skatt, avgifter och löneavdrag

Avdragen prel. Skatt hos personal                         30 000 kronor

Socialavgifter                                                              35 000 kronor

Fackföreningsavgifter                                                5 000 kronor

S:a Personalens skatt, avgifter och Löneavdrag                                  70 000 kronor

 

Övriga kortfristiga skulder

Avräkning A Johansson                                          35 000 kronor

S:a övriga kortfristiga skulder                                                                   35 000 kronor

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupen semesterlönekostnad                        130 000 kronor

Social avgifter semesterlönekostnad                   31 420 kronor

Hyra för kv. 1                                                             18 580 kronor

S:a Upplupna kostnader och

Förutbetalda intäkter                                                                                   180 000 kronor 

SUMMA SKULDER                                                                                                                   1 432 500 KRONOR

 

Har du fått en bättre förståelse för hur en balansräkning är uppbyggd?

Nu hoppas vi att du har fått en bättre förståelse för hur en balansräkning är uppbyggd. Visst man behöver säkert läsa den här sidan flera gånger för att hänga med i alla olika poster som finns i en balansräkning. Syftet med artikeln är att skapa en övergripande bild vad en balansräkning brukar innehålla och under vilken rubrik som tillgången eller skulden skall redovisas. Som företagsledare eller ekonomipersonal i våra mindre företag så är det inte självklart att man behöver kunna varje detalj i en balansräkning. Men det underlättar om man ändå har en översiktlig kunskap om hur en balansräkning är uppbyggd, när man ska skapa sig en bild över ett företags ekonomiska status. balansräkning, Tomas Tobiasson, Angamato Ekonomikonsult, Förstår du din balansräkning

 

Vi har även skrivit en artikel om hur man analyserar en balansräkning.

I den här artikel går vi igenom hur man tar fram olika nyckeltal ur sin balansräkning och vilka signaler man bör vara uppmärksam på i ett företags balansräkning. Här går vi också igenom hur man beräknar alla dessa olika nyckeltal som berättar mycket om företagets ekonomiska ställning och status. Det kan vara bra att kunna om man vill ha kontroll på ett företags ekonomi och framför allt innan man börjar en ny kundrelation.

Följ oss på sociala media. Ekonomikonsult, Bokslut, Skatter, Affärsjuridik,

Klicka på bilderna och bli vidare kopplad till våra sidor.  balansräkning, Tomas Tobiasson, Angamato Ekonomikonsult, Förstår du din balansräkning Redovisning, Angamato Ekonomikonsult, Bokslut, Skatter, Affärsjuridik,

Fb logga Angamato

Facebook

Google +

Linkedin

 

 

 

 

 

Kontakt med oss på Angamato Ekonomikonsult 

Redovisning, Angamato Ekonomikonsult, Bokslut, Skatter, Affärsjuridik, balansräkning, Tomas Tobiasson, Angamato Ekonomikonsult, Förstår du din balansräkning

Det är lätt att  ta kontakta med Angamato Ekonomikonsult.

Även om det fysiska avståndet kan kännas långt, så är vi aldrig längre bort än en telefon, surfplatta eller en dator.

  Vi är intresserade av att få kontakt med Er.

  Fyll i nedanstående uppgifter så tar vi kontakt med Er.

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Ditt telefonnummer där vi kan nå dig

  Här kan du ange om det är något annat som du vill ha besked på eller om önskad tidpunkt då vi ringer upp

  balansräkning, Tomas Tobiasson, Angamato Ekonomikonsult, Förstår du din balansräkning