0770-339925 info@angamato.se
Välj en sida

Betalningsansvar för styrelseledamot om man inte följer bolagets ekonomi.

Betalningsansvar för styrelseledamot

Betalningsansvar för  AB kan bli verklighet.

Det är viktigt att som styrelseledamot följa det företag  man sitter i styrelsen för. Om företaget går med förlust med mer än halva aktiekapitalet är man skyldig att upprätta en s.k. kontrollbalansräkning. Detta framgår av aktiebolagslagens 25 kapitel §§13-18. Annars riskerar man personligt betalningsansvar för bolagets samtliga skulder.

Kontrollbalansräkning upprättas för att undvika betalningsansvar för styrelseledamot.

Om man misstänker att halva aktiekapitalet är förbrukat(större förlust), är man skyldig att upprätta en kontrollbalansräkning  enligt Aktiebolagslagen 25 kapitel § 13. I annat fall riskerar styrelseledamöter m.fl. personligt betalningsansvar  för bolagets samtliga skulder. Samma sak gäller om Kronofogdemyndigheten funnit att företaget saknar utmätningsbara tillgångar, vid en s.k. utmätningsförrättning.

Viktigt att agera för att undvika betalningsansvar för styrelseledamot i ett Aktiebolag.

Det är viktigt att  som styrelseledamot agera och inte överlåta det till någon annan. Det är styrelsen som är ansvarig för att kontrollbalansräkning upprättas. Du kan självklart ta hjälp av någon annan person, att göra själva arbetet. Men då måste du själv kontrollera  att den verkligen blir upprättad. Det är också viktigt att dokumentera allt arbete med kontrollbalansräkningen. Från det att styrelsen misstänker att en förlust uppkommit, när man påbörjar arbetet med upprättandet av kontrollbalansräkningen, när det slutförts och vilka frågor som uppkommit under resans gång. Har bolaget en vald revisor ska även denne underteckna handlingen. En s.k. kontrollbalansstämma ska hållas.

Viktigt att hålla kontrollbalansstämma för att undvika betalningsansvar för styrelseledamot.

Till kontrollbalansstämman ska aktieägare i bolaget vara kallade. Stämman ska besluta om bolaget ska  begäras i likvidation eller om bolaget ska drivas  vidare under 8 månader och däreftere hålla ny kontrollbalansstämma. Under dess 8 månaderna kan man driva bolaget vidare, utan att personligt betalningsansvar. Man bör notera att hela aktiekapitalet måste vara återställt vid  andra kontrollbalansstämman. I annat fall skall  ansökan om att bolaget försätts i s.k. likvidation lämnas in hos Tingsrätten.

Låter det svårt och krångligt kontakta oss.

Kontakta oss

Angamato är din hjälpande hand när det gäller enkla och  komplicerade frågor om obestånd.

Ring oss på 0770-33 99 25! Eller varför inte använda vårt Kontaktformulär Vi ser fram emot ett långt och givande samarbete.

Varnande exempel som medförde betalningsansvar för styrelseledamot

Som ett litet varnings exempel kan jag redovisa en dom från Borås tingsrätt T3347-12.

Bakgrund

Far och son drev ett aktiebolag tillsammans under 2001. Man upprättade tillsammans med bolagets revisor en kontrollbalansräkning per 2001-08-31. Den visade att bolagets aktie- kapital ej var förbrukat till mer än 50 %. Allt var vid denna tidpunkt i sin ordning. I samband med bokslutet  upptäcks att bolagets förlust med råge överstiger gränsen för  halva aktiekapitalet. Man kan således konstatera att man är skyldig att upprätta en kontrollbalansräkning. Detta görs också och undertecknas av bolagets revisor i juni 2002. Bolaget försätts sedan i konkurs under hösten 2002. Allt faller i glömska tills 2012. Då gör en av leverantörerna  en stämning vid Borås tingsrätt mot far och son. Leverantören framställer krav på ca 275.000 kr plus ränta mot tidigare styrelseledamöter. Styrelseledamöterna framför olika invändningar mot framställt krav. De försöker bl.a. skylla på ”bokföringstjejen” och bolagets revisor. Något som inte hörsammas av Tingsrätten. Tingsrätten dömer styrelsen till  gemensamt betalningsansvar på yrkat belopp, ränta samt kostnader för motpartens rättegångskostnader med lite drygt 90.000 kr. Domen kom 2014. Lite långt efter och då har man ju oftast glömt det som hände 2001/2002.