Site icon Angamato Ekonomikonsult AB

Auktoriserad Redovisningskonsult ?

Auktoriserad Redovisningskonsult ?

Att anlita en auktoriserad redovisningskonsult är viktigt för många företagare och det kan man ju förstå.  Personer som valt att skaffa sig en gedigen utbildning  är bra för hela branschen. Det finns många lycksökare inom branschen och att vara redovisningskonsult kräver lite mer än att köpa sig ett bokföringsprogram och skaffa sig kunder. Vi på Angamato Ekonomikonsult är bland de första att skriva under på att en auktorisation behövs. Men tyvärr så möter vi nästan dagligen företagare som anlitat av SRF (Sveriges Redovisningskonsulters Förbund) och FAR (Föreningen Auktoriserade Revisorer) Auktoriserade Redovisningskonsulter, som tyvärr fått uppleva hur deras redovisning blivit kraftigt misskött.

Det är FAR och SRF som idag har skapat titel ”Auktoriserade Redovisningskonsult”.

Vi lägger inga värderingar eller söker kunskap om varför man misskött sina klientuppdrag. Orsakerna kan vara många till att det helt enkelt inte fungerat. Kanske är det bristande betalning från klienternas sida eller bristande kommunikation mellan klient och byrå som ligger bakom  bristerna i klienternas redovisning. Kanske vågar man inte prata klarspråk med sin klient eller så är det kanske bristande kunskap från byråns sida. Det är därför man kan ifrågasätta den nuvarande titeln Auktoriserad Redovisningskonsult från både SRF och FAR sida. Kanske är det ett sätt från dessa två föreningar att tjäna några kronor och ett försök att trygga sin framtid som branschorganisation. Läs mer om vilka krav som sägs ställas på en Auktoriserad Redovisningskonsult av SRF eller en Auktoriserad Redovisningskonsult av FAR.

Vi tror att det i framtiden blir nödvändigt att skapa en titel  ”Auktoriserad Redovisningskonsult”.

Vi på Angamato Ekonomikonsult tror att det finns en framtid för någon form av auktorisation för redovisningskonsulter. Men vi tycker inte att den ska skötas av branschens egna organisation, utan handläggas av någon statlig myndighet eller utbildningsväsende. Det skulle skapa trygghet för småföretagare när man skall anlita en redovisningskonsult. Vi tror med andra ord inte att det ska handla om att köpa sig en finare titel, utan mer om att det handlar om att man har en gedigen kunskap som krävs i branschen.

Några exempel på misstag av erkända Auktoriserade Redovisningskonsulter

Vi kan här redovisa två exempel på företagare som valt att anlita en auktoriserad redovisningskonsult för sina båda företag och riskerar att drabbas hårt av deras bristande redovisning.

 

Ett företag som varit vilande och startat verksamhet igen.

Bakgrunden är att företaget bedrivit en förlustverksamhet fram till 2007. Därefter har bolaget legat i träda fram till 2015. Varje år har redovisningskonsulten upprättat ett årsbokslut och en årsredovisning som skickats in till Bolagsverket. Under 2015 har bolaget påbörjat en relativt omfattande verksamhet och den auktoriserade redovisningskonsulten har skött såväl bolagets löpande redovisning som deklarationer av arbetsgivaravgifter och mervärdeskatt. När det var dags att upprätta årsbokslut och årsredovisning för 2015 valde den auktoriserade redovisningskonsulten att upprätta denna, genom att som tidigare år, bara kopiera föregående års årsredovisning. Man lät bolagets revisor som sitter i samma byggnad, skriva under revisionsberättelsen och sände in den till Bolagsverket för registrering. Bolagsverket registrerade den inkomna årsredovisningen även om den sedan flera år tillbaka innehåller allvarliga brister. Bl.a. så har bolaget inget registrerat aktiekapital, vilket är lite märkligt.

Under 2017 har Skatteverket uppmärksammat att den upprättade årsredovisningen inte överensstämde med de av bolaget inskickade mervärdesdeklarationerna m.m. Skatteverket har därefter påbörjat en skatterevision i bolaget. Man har tagit in alla verifikationer o.s.v. Man begärde också in en s.k. SIE-4 fil över det transaktioner som företaget gjort under verksamhetsåret 2015. Företagsledaren begärde då att den auktoriserade redovisningskonsulten skulle översända denna bokföringsfil till Skatteverkets handläggare. Något som inte gjorts på fyra månader, trots flera löften. Konsekvensen är att  vår klient blivit upptaxerad med 490.000 kr och påförts 294 000 kr i skattetillägg. Därutöver har en polisanmälan för bl.a. bokföringsbrott överlämnats till åklagare för vidare handläggning. Tilläggas kan att företaget betalat över 100.000 kr för löpande redovisning och upprättande av årsbokslut. Vi har idag tagit över detta uppdrag och beräknar att upptaxeringen kommer att stanna på 90.000 kr och att skattetillägget blir 54.000 kr. Att den berörda branschorganisationen  inte vidtar någon form av åtgärd mot den Auktoriserade Redovisningskonsulten är beklämmande och skapar ännu mindre tilltro till titeln Auktoriserad Redovisningskonsult.

 

Ett annat företag som drabbats hårt av en Auktoriserad Redovisningskonsults misstag.

Här handlar det om en servicebutik som under sommarhalvåret bedriver verksamhet i ett semesterparadis. För verksamhetsåret 2014 har bolaget uppvisat en omsättning på ca       3 000 000 kr och en bruttovinst på under 10%. Med det påslag man har använt sig av i företaget när det gäller prissättning av de försålda produkterna borde bruttovinsten vara minst 30%. Skatteverket har observerat det hela och har idag påbörjat en skatterevision i företaget. Företagets ägare har  fått en förfrågan gällande företagets omsättning och den bruttovinst som uppvisats i bolagets redovisning. Vid samtal med den Auktoriserade Redovisningskonsulten har denne uppgivit för företagaren att han har skattepåföljder att vänta  med ca 6 000 000 kr. Vi har nu tagit över uppdraget och konstaterar efter samtal med företagaren att man haft samma värde på varulagret sedan mer än 5 år tillbaka i tiden.

Företagaren säger sig ha lämnat in ett betydligt högre varulagervärde till den Auktoriserade Redovisningskonsulten varje år. Men denne har då valt att bortse från denna förändring, med kommentaren att han skall hålla nere skatten för företagaren. Vilket säkert kan vara bra ur privatekonomiskt perspektiv men mindre bra för den som vill följa de regler och förordningar som Skatteverket har upprättat.

Vi har idag gjort om  företagets deklaration och kommit fram till en tilläggsbeskattning med 275 000 kr och ett skattetillägg på 123 000 kr, vilket är betydligt lägre än det som den Auktoriserade Redovisningskonsulten förespeglat. Utöver detta har företagsägaren varit sjukskriven en längre tid p.g.a. av den oro som dessa felaktigheter medfört. Även i detta fall kan vi påvisa stora brister i den Auktoriserade Redovisningskonsultens kompetens och skattemoral.

Vi på Angamato Ekonomikonsult är inte Auktoriserade Redovisningskonsulter även om vi ändå har kunskapen.

Vi på Angamato Ekonomikonsult är idag inte Auktoriserade Redovisningskonsulter. Vi har ansökt om det hos SRF för tre månader sedan för att få erlägga det skriftliga prov som behövs. Men denna förening har ännu ej återkommit med någon form av besked. Efter ha uppmärksammat så många misstag från Auktoriserade Redovisningskonsulter är vi idag väldigt tveksamma till att fullfölja denna ansökan. Vi tycker inte att våra kunder som i slutändan är de som får betala för en sådan auktorisation, skall behöva drabbas av höjda arvoden för att vi skall erhålla en fin titel som bevisligen saknar mervärde för våra kunder.

Är du intresserad av att titta mer på vad vi erbjuder våra kunder så kan du läsa mer om våra redovisningstjänster genom att klicka här 

 

Tomas Tobiasson

 

Exit mobile version